Elektrotehničar automatike

 

Elektrotehničar automatike je obrazovni profil u okviru koga se školuju stručnjaci za rad na svim mestima, pre svega u proizvodnji, gde postoji potreba za merenjem fizičkih veličina (tempetature, protoka, nivoa itd.).
Elektrotehničar automatike osposobljava se za obavljanje sledećih poslova:

  • U fazi izgradnje na osnovu tehničke dokumentacije, izvodi instalacije za automatsku regulaciju procesnih veličina
  • Vrši remont, izgradnju i ugradnju pojedinih sklopova automatike i dr.

Elektrotehničar automatike može se zaposliti u proizvodnji, projektovanju itd.
Po završetku školovanja učenici takođe stiču osnovu i mogućnost daljeg školovanja, kako na elektrotehničkom, tako i na mnogim drugim tehničkim i prirodnim fakultetima.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.

Opšteobrazovni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija 2      

 

Stručni predmeti
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Osnove elektrotehnike 4 3    
Nacrtne geometrija 2      
Elektrotehnički materijali   1    
Primena računara u elektrotehnici   2    
Električna merenja   1+1    
Merenja u elektronici     2+1  
Elektronika 1   3+1    
Elektronika 2     2+1  
Digitalna elektronika     2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća       2
Elementi automazacije   2 3+2  
Računari i programiranje     3+1  
Merenja u automatici       2+1
Mikroprocesori sa el. prog.       2+1
Računari u sistemima upr.       2+1
Sistemi automatskog upr.       2+1
El. maš sa reg. mot. pogona       2+1
Praktična nastava 2 2