Добродошли у нашу школу

skola oШкола редовно прати потребе привреде општине Кула, као и суседних општина и на основу тих сазнања планира своју уписну политику.Годишње се уписује око 900 ученика у 4 образовна профила IV степена, и 6 образовних профила III степена, унутар два подручја рада, електротехника, и машинство и обрада метала. Наставу и друге облике образовног-васпитног рада реализује 51 наставник и сарадник. Настава у свим одељењима се изводи на српском наставном језику.

 

Електротехничар информационих технологија

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Информације о образовном профилу

Шифра у Конкурсу: ZBKUSC4E40S

Назив образовног профила: Електротехничар информационих технологија

Подручје рада: електротехника

Трајање: 4 године

Број ученика који се уписује: 30

 

Електротехничар информационих технологија је као огледни образовни профил који је у средње школе уведен школске 2012/2013. године. Од школске 2018/19. године преведен је у редован. Овај образовни профил је развијен као одговор на потребе савременог друштва чије се функционисање, ни у ком домену не може замислити без континуиране и интензивне примене информационих и комуникационих технологија.
Основни циљ образовања ученика у образовном профилу Електротехничар информационих технологија је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у индустрији информационих технологија.

У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о:

 • карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера,

 • функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера,

 • о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми,

 • Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима,

 • креативном и функционалном планирању и изради web страница,

 • креативном и функционалном планирању и изради web апликација,

 • објављивању web сајтова и апликација на веб серверу,

 • концепту објектно-оријентисаног програмирања,

 • пројектовању информационих система,

 • креирању и коришћењу база података, структури електронских пословних система и облицима електронског пословања,

 • сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада,

 • изради и начину коришћења техничке документације

 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу.

По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:

 • инсталацију и одржавање оперативног система рачунара,

 • израду десктоп апликација,

 • креирање и развијање база података,

 • израду статичких и динамичких web презентација и web апликација и њихово имплементирање,

 • креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за интернет сервисе,

 • одржавање и проверу сигурности информационих система.

Овај образовни профил омогућава стицање знања и вештина која ученицима, након завршетка средње школе, омогућавају рад у софтверској индустрији. Такође, ученици ће имати одличну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак школовања на струковним или академским студијама.

 

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА СА НЕДЕЉНИМ ФОНДОМ ЧАСОВА

 

 

  Опште образовни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Физичко васпитање

2

2

2

2

4

Математика

3

3

3

3

5

Рачунарство и информатика

2*

 

 

 

6

Историја

2

 

 

 

7

Географија

2

 

 

 

8

Хемија

2

 

 

 

9

Ликовна култура

1

 

 

 

10

Биологија

 

2

 

 

11

Социологија са правима грађана

 

 

2

 

 

  Обавезни стручни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

13

Физика

2

2

 

 

14

Основе електротехнике

3+1*

3+1*

 

 

15

Рачунарска графика и мултимедија

2*

 

 

 

16

Програмирање

 2*

2+2*

 3*

 3*

17

Електроника

 

3+1*

 

 

18

WEB дизајн

 

2*

 

 

19

Базе података

 

2+1*

 3*

 

20

Рачунарски системи

 

 

2+2*

 

21

Рачунарске мреже и Интернет сервиси

 

 

2+2*

 

22

WEB програмирање

 

 

3*

3*

23

Електронско пословање

 

 

 

2+1*

24

Заштита информационих система

 

 

 

2+1*

25

Програмирање мобилних уређаја

 

 

 

3*

26

Техничка документација

 

 

 

2*

27

Предузетништво

 

 

 

2*

28

Практична настава

 

 

 

 

Изборни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

30

Грађанско васпитање / верска настава

1

1

1

1

31

Изборни предмет према програму образовног профила

 

 

2

2

УКУПНО

32

32

32

32

* вежбе, 

 

 

 

 

 

 

 

  Изборни предмет према програму ОП

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Управљање пројектима

 

 

 

 2

2

Пословне комуникације**

 

 

2

 2

3

Рачунари у системима управљања**

 

 

2

2

4

Програмирање 2D видео игара

 

 

 

2

5

Музичка култура**

 

 

1

1

6

Екологија и заштита животне средине**

 

 

1

1

7

Изабрана поглавља математике

 

 

2

2

8

Историја (одабране теме)**

 

 

2

2

9

Логика са етиком**

 

 

2

2

10

Физика

 

 

2

2

 

** ученик изборни предмет бира једном у току школовања

 

 

2

Овде можете погледати комплетан наставни план:

Наставни план и програм за образовни профил електротехничар информационих технологија (Службени гласник РС - Просветни гласник 1/2018.)

 

Електротехничар обновљивих извора енергије

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Информације о образовном профилу

Шифра у Конкурсу: ZBKUSC4E30S

Назив образовног профила: Електротехничар обновљивих извора енергије

Подручје рада: електротехника

Трајање: 4 године

Број ученика који се уписује: 30

Циљ стручног образовања за квалификацију образовног профила: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ је оспособљавање лица за припремање и контролу монтаже и одржавање система обновљивих извора енергије.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту у овој области;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • објасни принципе функционисања свих система из обновљивих извора енергије  (соларнних – фотонапонска конверзија и система за припрему топле воде,  ветрогенератори и , геотермалне, хидро, постројења за производњу енергије из биомасе,  хибридни системи ) и њихових елемената;
 • наводи основне параметре система обновљивих извора енергије;
 • дефинише основне параметре у функционисању система ОИЕ које је потребно периодично контролисати,
 • врши монтажу, повезивање и одржавање електричних система ОИЕ на нисконапонском и високонапонском нивоу који се прикључују на дистрибутивну мрежу (on-grid);
 • врши монтажу, повезивање и одржавање острвских електричних система ОИЕ који нису повезанина дистрибутивну мрежу (off-grid);
 • користи  одговарајуће софтвере за израду техничких цртежа и технолошких шема систма из обновљивих извора енергије;
 • наводи значај заштите животне средине и разлози за развој и примену ОИЕ и енергетске ефикасности;
 • врши преглед и анализира погонско стање различитих система обновљивих извора енергије.
 • дефинише одговарајуће елементе електричних инсталација и опреме система ОИЕ који је неопходно периодично контролисати
 • препознаје једноставније неисправности на уређајима и систему
 • објасни поступак ажурирања записника опреме за редовно одржавање,
 • опише процедуру контроле радова на поправци система на основу техничке документације
 • објасни поступке  периодичне контроле система са провером параметара система ОИЕ
 • наводи могуће неисправности делова и склопова система ОИЕ
 • дефинише једноставније неисправности на уређајима и систему
 • објасни начин евидентирања извршених радова на поправци система
 • наводи начин праћења учесталости узрока кварова
 • објасни поступак избора опреме за редовно одржавање
 • објасни поступак отписа материјала и опреме
 • објасни начине праћења и анализе рационалности система

Електротехничар Информационих Технологија - Оглед

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Информације о образовном профилу

Електротехничар информационих технологија је огледни образовни профил који је у средње школе уведен школске 2012/2013. године. Нови образовни профил је развијен као одговор на потребе савременог друштва чије се функционисање, ни у ком домену не може замислити без континуиране и интензивне примене информационих и комуникационих технологија.
 
Основни циљ образовања ученика у образовном профилу Електротехничар информационих технологија - оглед, је стицање знања и вештина која ће им омогућити рад у индустрији информационих технологија.
Настава се одвија у малим групама (одељење има 24 ученика), у савременим и посебно опремљеним лабораторијама и кабинетима.
 
У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о:
 • карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера,
 • функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера,
 • о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми,
 • Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима,
 • креативном и функционалном планирању и изради web страница,
 • креативном и функционалном планирању и изради web апликација,
 • објављивању web сајтова и апликација на веб серверу,
 • концепту објектно-оријентисаног програмирања,
 • пројектовању информационих система,
 • креирању и коришћењу база података, структури електронских пословних система и облицима електронског пословања,
 • сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада,
 • изради и начину коришћења техничке документације
 • примени основних принципа комуникације и организације у предузећу.

По завршеном школовању ученици ће бити оспособљени за:

 • инсталацију и одржавање оперативног система рачунара,
 • израду десктоп апликација,
 • креирање и развијање база података,
 • израду статичких и динамичких web презентација и web апликација и њихово имплементирање,
 • креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за интернет сервисе,
 • одржавање и проверу сигурности информационих система.

Овај образовни профил омогућава стицање знања и вештина која ученицима, након завршетка средње школе, омогућавају рад у софтверској индустрији. Такође, ученици ће имати одличну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак школовања на струковним или академским студијама.

ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА СА НЕДЕЉНИМ ФОНДОМ ЧАСОВА

 

 

  Опште образовни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

2

Страни језик

2

2

2

2

3

Физичко васпитање

2

2

2

2

4

Математика

4

4

3

3

5

Рачунарство и информатика

2

 

 

 

6

Физика

2

 

 

 

7

Историја

2

 

 

 

8

Географија

1

 

 

 

9

Хемија

2

 

 

 

10

Уметност

 

1

 

 

11

Социологија са правима грађана

 

 

1

 

12

Етика

 

 

1

 

 

  Обавезни стручни предмети

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

13

Основе електротехнике

3+2*

3

 

 

14

Рачунарска графика и мултимедија

2*

 

 

 

15

Програмирање

2*

2+2*

2+2*

3*

16

Апликативни програми

 

2*

 

 

17

Електроника

 

3+1*

 

 

18

Рачунарски хардвер

 

2*

 

 

19

Web дизајн

 

2*

 

 

20

Web програмирање

 

 

3*

3*

21

Оперативни системи

 

 

2*

 

22

Рачунарске мреже и комуникације

 

 

2+1*

 

23

Информациони системи и базе података

 

 

3+2*

 

24

Интернет технологије и сервиси

 

 

 

2+1*

25

Заштита информационих система

 

 

 

2+1*

26

Електронско пословање

 

 

 

2+1*

27

Техничка документација

 

 

 

2*

28

Предузетништво

 

 

 

2*

29

Практична настава

2

2 + 60 (блок)

60 (блок)

90 (блок)

 

Изборни предмет

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

30

Грађанско васпитање / верска настава

1

1

1

1

31

Изборни предмет према програму огледа

 

 

2

2

УКУПНО

32

32

32

32

                 * вежбе,
 

 

 

  Изборни предмет према програму огледа

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

1

Пословне комуникације

 

 

2

 

2

Примењена електроника

 

 

2

 

3

Софтверски мултимедијални алати

 

 

2

 

4

Управљање пројектима

 

 

 

2

5

Базе података

 

 

 

2

6

Рачунари у системима управљања

 

 

 

2

7

Биологија

 

 

2

 

8

Ликовна култура

 

 

1

 

9

Музичка уметност

 

 

1

 

10

Алгебра са аналитичком геометријом

 

 

2

 

11

Једначине, диференцијални и интегрални рачун

 

 

 

2

12

Социологија

 

 

 

2

13

Филозофија

 

 

 

2

14

Физика

 

 

 

2

******

Кликните ОВДЕ да преузмете план по којем се раде стручни предмети у ОГЛЕДУ.

*******

ЛИНК - > преузмите Приручник о полагању матурског испита, са питањима за теоријски део и збирком практичних задатака

*******

Испитни рокови

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Испитни рокови

Пријава испита врши се у месецима: јануар, март, мај, јул, септембар, новембар; цео месец

Полагање пријављених испита врши се у месецима: фебруар, април, јун, август, октобар, децембар; према истакнутом распореду. Распоред се истиче последње недељемесеца за пријаву испита и брише се по завршетку испитног рока.

У току је месец пријаве испита за следећи испитни рок!

Смерови за преквалификације и доквалификације

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Смерови за преквалификације и доквалификације

Сва наведена занимања у редовном школовању постоје и као опција у ванредном школовању, док у ванредном школовању постоје још и следећи образовни профили:

У електротехници:

девет занимања IV степена:

 1. Електротехничар електронике
 2. Електротехничар телекомуникација
 3. Електротехничар електромоторних погона
 4. Електротехничар радио и видео технике
 5. Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 6. Електротехничар рачунара
 7. Електротехничар аутоматике
 8. Електротехничар енергетике
 9. Електротехничар процесног управљања

три занимања III степена:

 1. Монтер телекомуникационих мрежа
 2. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
 3. Аутоелектричар
 4. Електроинсталатер
 5. Електромонтер мрежа и постројења
 6. Електромеханичар за машине и опрему

У машинству и обради материјала:

два занимања IV степена:

 1. Техничар машинске енергетике
 2. Машински техничар за компјутерско конструисање

три занимања III степена:

 1. Заваривач
 2. Механичар грејне и расхладне технике
 3. Оператор машинске обраде
 4. Аутомеханичар
 5. Заваривач
 6. Машинбравар
 7. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења

Школа врши преквалификацију и доквалификацију у наведеним подручјима рада. Такође, школа образује кадрове у В степену (специјализација) и то:

Електротехника 

 1. Електроенергетичар за електричне инсталације
 2. Електротехничар специјалиста за аутоматику
 3. Аутоелектричар специјалиста
 4. Електромонтерски оператор специјалиста за електричне мреже и постројења
 5. Електроенергетичар специјалиста за електричне машине и опрему
 6. Електротехничар специјалиста за термичке и расхладне уређаје
 7. Техничар специјалиста за израду енергетских каблова
 8. Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова
 9. Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже
 10. Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
 11. Електротехничар специјалиста за погонску опрему
 12. Сервисер персоналних рачунара
 13. Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
 14. Електротехничар специјалиста за систем преноса
 15. Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења
 16. Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице

Машинство и обрада метала

 1. Аутомеханичар специјалиста
 2. Бравар специјалиста
 3. Заваривач специјалиста
 4. Инсталатер грејања и климатизације
 5. Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
 6. Механичар термоенергетских постројења
 7. Аутолимар
 8. Металостругар специјалиста

Документа потребна за упис венредног школовања - специјализације:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Оверене копије сведочанстава досадашњег школовања
 3. Оверене копије диплома стечених досадашњим школовањем
 4. За специјализацију потребна је и потврда о раду у струци најмање две године

При упису се попуњава молба на основу које се заједно са целокупном документацијом издаје решење о броју и називу предмета које треба положити! 

Формулар за упис (.pdf и .doc ) и пријаву испита ( .pdf и .doc ) можете преузети и овде и попуњене предати у школи. Такође, све жељене пријаве, са скенираном одговарајућом уплатницом, можете послати на е-маил адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и они ће бити обрађени као да сте их лично донели у школу. За детаљнија упутства можете нас контактирати на телефон 025/729-326.