Машински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање током школовања усваја теоријска знања из природних и техничких наука; служећи се нацртним и математичким методама; уз употребу цртаћег прибора и рачунара. Развој нових технологија утиче на радне активности машинских техничара за компјутерско конструисање те је незамисливо да школовање обављају без коришћења одговарајућег софтвера. Информатички програм за CAD (енг. computer-aided design), који класичну цртаћу таблу замењује екраном рачунара, омогућава машинском техничару за компјутерско конструисање једноставну и брзу израду и модификацију стандардних и нестандарних машинских делова, као и израду техничке документације.
Машински техничари за компјутерско конструисање могу се запослити у свим предузећима индустријске производње. Добре могућности за запослење су и у услужним пројектантним делатностима.
Након завршетка свог средњег образовања имају и проходост ка свим техничким факултетима: машински, електротехнички, грађевински, архитектура, саобраћајни,...
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 5 4 5 5
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija   2    

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Računari i programiranje 4   4  
Mašinski materijali 2      
Teh. crtanje sa nacrt. geom. 2+2      
Mehanika 2 2    
Otpornost materijala   2    
Kompjuterska grafika   3    
Osnovi el.teh. i elektronike   2    
Mašinski elementi   2 2  
Tehnologija obrade     3  
Organizacija rada       2
Hidraulika i pneumatika     2  
Termodinamika     2  
Automatizacija i robotika       2+1
Konstruisanje       2+3
Ispitivanje maš. konstrukcija       2
Modeliranje maš. el. i konstr.     2 3
Praktična nastava     3