Електротехничар аутоматике

 

Електротехничар аутоматике је образовни профил у оквиру кога се школују стручњаци за рад на свим местима, пре свега у производњи, где постоји потреба за мерењем физичких величина (темпетатуре, протока, нивоа итд.).

Електротехничар аутоматике оспособљава се за обављање следећих послова:

  • У фази изградње на основу техничке документације, изводи инсталације за аутоматску регулацију процесних величина
  • Врши ремонт, изградњу и уградњу појединих склопова аутоматике и др.

Електротехничар аутоматике може се запослити у производњи, пројектовању итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.
 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Srpski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Istorija 2 2    
Geografija 2      
Muzička umetnost 1      
Likovna kultura   1    
Sociologija     2  
Ustav i prava građana       1
Filozofija       2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Računarstvo i informatika 2      
Fizika 2 2    
Hemija 2      
Biologija 2      

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Osnove elektrotehnike 3+1 3    
Računarska grafika i multimedija 2      
Elektrotehnički materijali   1    
Primena računara u elektrotehnici   2    
Električna merenja   1+1    
Merenja u elektronici     2+1  
Elektronika 1   3+1    
Elektronika 2     2+1  
Digitalna elektronika     2+1  
Ekonomika i organizacija preduzeća       2
Elementi automazacije   2 3+2  
Računari i programiranje     3+1  
Merenja u automatici       2+1
Mikroprocesori sa elementima programiranja       2+1
Računari u sistemima upravljanja       2+1
Sistemi automatskog upravljanja       2+1
Elektrićne mašine sa regulacijom elektromotornog pogona       2+1
Praktična nastava 2 2